Spørsmål & svar

Leievilkår og betingelser

Leievilkår

Standard leievilkår ved leie av lifter, maskiner, utstyr m.m. fra Limarent AS.

1.  Generelt

 • Utleier/selger er Limarent AS, org.nr. 929 019 857, og blir i det følgende omtalt som utleier.
 • Leietaker/kjøper er den personen eller bedriften som er oppgitt som leietaker/kjøper i bestillingen, og blir i det følgende omtalt som leietaker eller kunde.
 • Med leieobjekt menes lifter, maskiner, utstyr, verktøy og alt annet som utleier har til utleie på nettsiden www.limarent.no.
 • Bestillingsbekreftelse er skriftlig bekreftelse fra utleier om innholdet i avtalen.
 • Vilkårene utgjør sammen med ordren et samlet avtalegrunnlag for leien.

2.  Bestilling og betaling

 • Bestilling foretas på www.limarent.no eller på telefon. Avtale er inngått når utleier bekrefter leietakers bestilling i form av en bestillingsbekreftelse.
 • Leietaker kan ikke avbestille bestilling som er bekreftet av utleier, og er med mindre annet avtales, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen, slik den fremgår i bestillingsbekreftelsen. 
 • Utleier følger vanlig utleiepraksis og reserver et depositumsbeløp ved bestilling.  Reservasjon sikrer hvis leietaker returnerer leieobjekt for sent, skader leieobjekt eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med hvilket leieobjekt som leies og fremgår av kundens bestillingsbekreftelse. Utleier har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.
 • Betaling av leie og depositum skjer forskuddsvis ved bestilling på www.limarent.no. Ved betaling benytter kunden Visa eller Mastercard. Andre betalingsmåter kan skje etter nærmere avtale, f.eks. faktura eller Vipps.
 • Oppgitte priser er inklusive mva.
 • Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om leieobjektet returneres før avtalt leietid utløper. Det samme gjelder om leieobjektet ikke hentes av leietaker til avtalt tid. Det kan heller ikke påregnes prisreduksjon dersom leietaker ikke har fått benyttet leieobjektet som tiltenkt pga. forhold som sykdom, dårlig vær etc.
 • Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra utleiers side på nettstedet kan utleier ensidig endre, slette eller avvise ordre selv om kunden har mottatt bestillingsbekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

3.  Utlevering og tilbakelevering

 • Leieobjektet hentes og tilbakeleveres til avtalt tid på utleiers forretningsadresse (Vesterålsgata 82, Sortland).
 • Utleier skal sørge for at leieobjekt er rengjort og i full driftsmessig stand ved utlevering/henting.
 • Leietaker skal så snart som mulig undersøke om leieobjekt er i samsvar med det som er avtalt. Ved eventuelle feil eller mangler, må leietaker straks gi beskjed til utleier, som kan foreta omlevering eller annen retting.
 • Dersom klargjøring av leieobjektene blir forsinket, vil utleier så snart som underrette kunden om dette, og samtidig gi informasjon om og eventuelt når henting av leieobjektet kan skje.
 • Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader.
 • Utleier kontrollerer leieobjektets tilstand og funksjon, og at alle deler er til stede ved tilbakelevering. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand vil utleier slette reservasjonen for depositumet på betalingskortet. Ved eventuelt behov for trekk fra depositum vil utleier varsle kunde om årsak.

4.  Leieobjektets tilstand og bruken av det

 • Leieobjektet er klargjort og klar til bruk ved utlevering/henting.
 • Leietaker står ansvarlig for alle skader eller annet tap som påføres leieobjektet frem til det er returnert til utleier. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietaker plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med utleier om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.
 • Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for.
 • Leietaker står ansvarlig for alle skader eller annet tap som påføres leieobjektet frem til det er returnert til utleier. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietaker plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og straks ta kontakt med utleier om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.
 • Leietaker plikter å behandle leieobjektet med forsiktighet og ellers slik det er beskrevet i leieobjektets bruksanvisning.
 • Dersom bruksanvisning ikke medfølger leieobjektet, eller er tilgjengelig på utleiers nettside, plikter likevel leietaker å innhente nødvendig informasjon om hvordan leieobjektet benyttes før det tas i bruk. Det påhviler derfor leietaker ansvar dersom leieobjektet brukes feil, selv om det ikke er utlevert bruksanvisning.
 • Leietaker skal påse at aktuelle brukere av leieobjektet er fylt 18 år og har nødvendig kompetanse (og formelle tillatelser der det er krav om dette).
 • I tilfeller hvor verneutstyr må eller bør brukes, er dette leietakers ansvar.
 • Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret, er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader.
 • Leieobjektets angitte kapasitet må aldri overskrides.
 • For å forebygge unødvendig driftsstans/reparasjoner, eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at leieobjektet er gått i stykker, skal leietaker daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av drivstoff, olje, frostvæske, vann på batteri etc. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer.
 • Når leieobjektet ikke er i bruk, skal leietaker i tilstrekkelig grad sikre leieobjektet mot tyveri og hærverk, herunder hindre uvedkommende tilgang. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
 • Leietakeren kan ikke fremleie eller låne ut leieobjektet til tredjeperson.

5.  Skader i leieperioden

 • Skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes til utleier umiddelbart. Det samme gjelder ved tyveri.
 • Dersom skader er oppstått plikter leietaker om mulig å medvirke til at skade begrenses.
 • Leietaker kan ikke på eget initiativ foreta noen reparasjon, endringer eller modifikasjon på leieobjektet uten at dette er nærmere avtalt med utleier.
 • Skader på leieobjektet som kommer av feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil belastes kundens reserverte depositum. Dette gjelder også om leieobjektet tilbakeleveres i vanskjøttet og/eller unormal skitten tilstand. Dersom depositum ikke dekker kostnader, kan utleier foreta ytterligere trekk til reparasjon, service eller erstatning. Ved manglende dekning sendes faktura.
 • For skader som dekkes av forsikringen må leietakeren betale forsikringens egenandel.
 • Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting, -person eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruken av utstyret eller tredjeperson.

6.  Tilbehør

 • Leieobjektet leveres som regel uten tilbehør og forbruksmateriell.
 • På nettsiden står det beskrevet hva som er inkludert i leveransen av leieobjektet, og hvilke tilvalg som kan kjøpes eller leies separat.
 • For tilbehør og forbruksmateriell som selges på nettsiden gjelder angrefristloven.

7.  Leietakers rettigheter og plikter

 • Leietaker må være fylt 18 år ved avtaleinngåelse og plikter å oppgi korrekte personopplysninger/kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på www.limarent.no.
 • Utleier kommuniserer på angitt e-post, adresse og telefon, og meldinger anses mottatt av leietaker når de er sendt fra utleier.
 • Leietakers brukerkonto er personlig og tilgang må ikke gis til tredjepart. Ved misbruk skal utleier varsles umiddelbart.
 • Leietaker må godkjenne disse vilkårene før bestilling på nettsiden aksepteres.
 • Leietaker plikter å returnere leieobjektet innen leieperioden utløper og innenfor åpningstidene med mindre annet er skriftlig avtalt med utleier.
 • Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av leieobjektet ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie.
 • Leietaker gir utleier fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. leieobjekt som ikke returneres, er skittent utover det normale eller ved skade på leieobjektet. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid eller tilbakeleveres med feil eller mangler. 

8.  Utleiers rettigheter og plikter

 • Utleieren skal kontrollere utstyret før det utleveres til eller hentes av leietaker. Likevel må leietaker undersøke at leieobjekt er i samsvar med det som er avtalt, jf. punkt 3.
 • Utleieren skal klargjøre leieobjekt til avtalt tid. Leietaker er derimot innforstått med at forhold som andre kunders forsinkede innlevering, feil på leieobjekt, havari etc. kan medføre at utleier ikke klarer å klargjøre det avtalte utstyret til avtalt tid, utbedre feil eller erstatte defekt leieobjekt o.l.
 • Utleier har etter denne avtale ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader og lignende som leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt utlevering av leieobjekt, eller feil som oppstår på leieobjekt etter utlevering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke.
 • Utleier plikter å etterstrebe å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhetsprosedyrer sammen med leieobjektet, eventuelt på www.limarent.no.

9.  Endringer

 • For å endre ordre må utleier kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at aktuelt leieobjektet faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid.
 • Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Alle kostnader vil opplyses leietaker før ordreinngåelse eller ordreendring.
 • Utleier forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på limarent.no.

10. Tvister

 • Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger.
 • Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp.
 • Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i Tvistemålsloven kap.32, så lenge partene ikke eniges om annet.~ Sist oppdatert 24. mai 2022 ~